Nesrovnalosti nejen kolem plastových příborů

Nesrovnalosti nejen kolem plastových příborů

Směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. 6. 2019 ukládá členským státům s odkazem na zastavení rostoucího znečištění moří a oceánů plastovými jednorázovými výrobky řadu úkolů, mj. schválit národní legislativu do 3. 7. 2021. Tento termín splnilo pouze sedm členských států, ČR mezi nimi není.

Více se dočtete v eMagazínu 07– 08/2021.

Standard BRCGS: přehled největších změn

Standard BRCGS: přehled největších změn

Od 1. února 2020 probíhají audity standardu pro obalové materiály BRCGS Packaging materials již podle nové verze 6. Certifikované společnosti budou muset provést některá zásadní opatření, která jsou shrnuta v následujícím textu podle jednotlivých kapitol standardu.

Více se dočtete v eMagazínu 05 – 06/2020.

Panáček? Zdá se, že ano

Panáček? Zdá se, že ano

Panáček (tidy man) nebo Stop, bin it! jsou symboly nabádající spotřebitele k nakládání s obalovými odpady civilizovaně, tj. neodhazovat je mimo nádoby určené k tomuto účelu, ba co více, technická norma ČSN 77 0053 „Obaly – Odpady z obalů  – Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem“ uvádí, že uvedení pokynů o způsobu nakládání s použitým obalem je na spotřebitelských obalech dobrovolné.Ty po použití spadají do kategorie „komunální odpad“, který nezahrnuje „nebezpečné složky“, tedy nikoli obaly znečištěné nebezpečnými látkami (třeba plechovka od barvy).

Více se dočtete v eMagazínu 05- 06/2018.

Stav dřevěných obalů se zhoršuje

Stav dřevěných obalů se zhoršuje

Situace v oblasti dřevěných obalů, jejich výroby a tepelného ošetřování se v poslední době podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) stále zhoršuje. Zejména v souvislosti s mezinárodním trhem byly zavedeny praktiky, které nejsou v souladu s platnými předpisy a mohou být důvodem k postihu.

Více se dočtete v eMagazínu 11-12/2017.

Výrobce dřevěných obalů čekají od ledna změny

Výrobce dřevěných obalů čekají od ledna změny

Následující článek se týká změn v systému registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a také změn registrace výrobců dřevěných obalů. Úpravy jsou již zapracovány do schváleného zákona o rostlinolékařské péči, který bude účinný od 1. ledna 2018. Na nepoctivé výrobce čekají vyšší pokuty.

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2017.

Opakované používání IBC kontejnerů

Opakované používání IBC kontejnerů

IBC kontejner je obalový prostředek určený pro středně objemovou přepravu a skladování tekutin splňující požadavky mezinárodních předpisů ADR, RID a IMDG-Code pro přepravu nebezpečných látek, samozřejmostí je homologace UN 31HA1/Y/. Přestože tento obalový prostředek má homologaci pro nebezpečné látky, může být i v provedení pro kontakt s potravinami a často je v režimu přepravy potravin používán, například pro sirupy, ovocné šťávy a nápojové koncentráty.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2017.

Obaly – odpovědnost, garance

Obaly – odpovědnost, garance

Finální fází výroby naprosté většiny výrobků je proces balení. V zásadě lze říci, že vstupem jsou obalové prostředky a nezabalené výrobky, výstupem jsou zabalené výrobky, (za)balené zboží, hotově balené zboží. Integrovanou součástí expediční jednotky je vedle výrobků samých a příslušenství, návodů, případně spotřebního materiálu, také soustava obalů (příklad: prodejní, spotřebitelský; skupinový; přepravní).

Více se dočtete v eMagazínu 09-10/2016.

Situace s dřevěnými obaly se opravdu nelepší

Situace s dřevěnými obaly se opravdu nelepší

Situace v oblasti ošetřování dřevěných obalů se opravdu nelepší (více jsme se tématu věnovali v článku Packaging Herald 05). Potvrdila to Asociace výrobců a opravců palet (AVOP), která sdru-žuje desítky firem jak s licencí UIC, tak i EPAL. Tím však shoda se stanoviskem ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) končí. Přesto věříme, že obě strany spojuje společný cíl, aby se situace na trhu s dřevěnými obaly zlepšila, a proto jsme se rozhodli zveřejnit i pohled představen-stva AVOP.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Slovensko: spadla klec

Slovensko: spadla klec

Nový slovenský zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadech, odpadový superzákon, pohltil i dřívější zákon obalový a zamíchal rozdanými kartami. Podívejme se společně zejména na povinnosti, které dopada-jí na výrobce, dovozce, případně distributory (prodejce) výrobků používaných na balení jiných vý-robků určených k prodeji, tedy výrobků určených k balení zboží. Dále na výrobce fólií, krabic, be-den, lahví, zátek, etiket, kelímků, přepravek, palet atp.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2016.

Triman, hřebík do rakve jednotného trhu

Triman, hřebík do rakve jednotného trhu

Hrdá velká Francie v rozporu s budováním jednotného evropského trhu uvalila na řadu komodit od ledna loňského roku další povinnost. Již rok a půl je nutné vybrané skupiny výrobků označovat speciálním symbolem TRIMAN dokládajícím recyklovatelnost těchto výrobků.

Více se dočtete v eMagazínu 05-06/2016.

Technické a právní normy 2. část

Technické a právní normy 2. část

Technické normy jsou bezpochyby užitečný nástroj, který s výhodou používá průmysl. Současná úroveň civilizace je zhola nemožná bez technických norem. Tvorbu a vydávání českých technických norem od roku 2009 zabezpečuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ.

Více se dočtete v eMagazínu 01-02/2016.

Technické a právní normy

Technické a právní normy

Záběr obalů pokrývá opravdu širokou oblast hospodářství . Každé odvětví je regulováno příslušnými předpisy, které často upravují i požadavky na příslušné obaly včetně informací o produktech uváděných na obalech. Navíc v procesu balení je velmi široká paleta používaných technologií v závislosti na řadě faktorů.

Více se dočtete v eMagazínu 10-11/2015.

Velikost obalů by měla být přiměřená

Velikost obalů by měla být přiměřená

Požadavek na přiměřenost velikosti obalu k velikosti či množství baleného zboží vychází z požadavků speciálního zákona na ochranu životního prostředí, tj. Zákona o obalech. Ten například říká, že osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly při dodržení určitých požadavků co nejmenší.

Více se dočtete v eMagazínu 07-08/2015.